Link to Index Page

Professor Fa-Xing Ding

School of Civil Engineering
Central South University (CSU), Changsha, Hunan, China

Selected Publications:
Fa-xing Ding, Changjing Fang, Yu Bai and Yong-zhi Gong, “Mechanical performance of stirrup-confined concrete-filled steel tubular stub columns under axial loading”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 98, pp 146-157, July 2014
Fa-xing Ding, Jing Liu, Xue-mei Liu, Zhi-wu Yu and Da-wen Li, “Mechanical behavior of circular and square concrete filled steel tube stub columns under local compression”, Thin-Walled Structures, Vol. 94, pp 155-166, September 2015
Fa-xing Ding, De-ren Lu, Yu Bai, Qi-shi Zhou, Ming Ni, Zhi-wu Yu and Guo-shuai Jiang, “Comparative study of square stirrup-confined concrete-filled steel tubular stub columns under axial loading”, Thin-Walled Structures, Vol. 98, Part B, pp 443-453, January 2016
Fa-Xing Ding, Lei Fu, Xue-Mei Liu and Jing Liu, “Mechanical performances of track-shaped rebar stiffened concrete-filled steel tubular (SCFRT) stub columns under axial compression”, Thin-Walled Structures, Vol. 99, pp 168-181, February 2016
Fa-xing Ding, Zhe Li, Shanshan Cheng and Zhi-wu Yu, “Composite action of octagonal concrete-filled steel tubular stub columns under axial loading”, Thin-Walled Structures, Vol. 107, pp 453-461, October 2016
Fa-xing Ding, Zhe Li, Shanshan Cheng and Zhi-wu Yu, “Composite action of hexagonal concrete-filled steel tubular stub columns under axial loading”, Thin-Walled Structures, Vol. 107, pp 502-513, October 2016
Fa-xing Ding, Lei Fu and Zhi-wu Yu, “Behaviors of axially loaded square concrete-filled steel tube (CFST) stub columns with notch in steel tube”, Thin-Walled Structures, Vol. 115, pp 196-204, June 2017
Fa-xing Ding, Liu Tan, Xue-mei Liu and Liping Wang, “Behavior of circular thin-walled steel tube confined concrete stub columns”, Steel and Composite Structures, Vol. 23, No. 2, pp 229-238, 2017
Fa-xing Ding, Bing Wen, Xue-mei Liu and Hai-bo Wang, “Composite action of notched circular CFT stub columns under axial compression”, Steel and Composite Structures, Vol. 24, No. 3, pp 309-322, 2017
Fa-xing Ding, Xing-shi Ding, Xue-mei Liu, Hai-bo Wang, Zhi-wu Yu and Chang-jing Fang, “Mechanical behavior of elliptical concrete-filled steel tubular stub columns under axial loading”, Steel and Composite Structures, Vol. 25, No.3, pp 375-388, 2017
Fa-xing Ding, Tao Zhang, Xue-mei Liu, Zhao-Hui Lu, Qiang Guo and Guo-shuai Jiang, “Behavior of steel-reinforced concrete-filled square steel tubular stub columns under axial loading”, Thin-Walled Structures, Vol. 119, pp 737-748, October 2017
Fa-xing Ding, Jiang Zhu, ShanShan Cheng and Xuemei Liu, “Comparative study of stirrup-confined circular concrete-filled steel tubular stub columns under axial loading”, Thin-Walled Structures, Vol. 123, pp 294-304, February 2018
Fa-xing Ding, Liang Luo, Jiang Zhu, Liping Wang and Zhi-wu Yu, “Mechanical behavior of stirrup-confined rectangular CFT stub columns under axial compression”, Thin-Walled Structures, Vol. 124, pp 136-150, March 2018
Fa-xing Ding, De-ren Lu, Yu Bai, Yong-zhi Gong, . . . Wei Li, “Behaviour of CFRP-confined concrete-filled circular steel tube stub columns under axial loading”, Thin-Walled Structures, Vol. 125, pp 107-118, April 2018
Fa-xing Ding, Liang Luo, Liping Wang, Shanshan Cheng and Zhi-wu Yu, “Pseudo-static tests of terminal stirrup-confined concrete-filled rectangular steel tubular columns”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 144, pp 135-152, May 2018
Fa-xing Ding, Qiang Fu, Bing Wen, Qi-shi Zhou and Xue-mei Liu, “Behavior of circular concrete-filled steel tubular columns under pure torsion”, Steel and Composite Structures, Vol. 26, No. 4, pp 501-511, 2018
Qiang Fu, Fa-xing Ding, Tao Zhang, Liping Wang and Chang-jing Fang, “Composite action of hollow concrete-filled circular steel tubular stub columns”, Steel and Composite Structures, Vol. 26, No. 6, pp 693-703, 2018

Page 293 / 462